3757295
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3393
5373
34907
3696207
58254
88141
3757295

Your IP: 192.168.2.69
2022-08-13 19:01

กฎกระทรวง จป. ฉบับใหม่ ออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด และ จป. ตามกฎหมายเดิมได้รับผลกระทบหรือไม่ ?

Post on 24 มิถุนายน 2565
by Area3
ฮิต: 736

กฎกระทรวง จป. ฉบับใหม่ ออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด และ จป. ตามกฎหมายเดิมได้รับผลกระทบหรือไม่ ?

คำตอบ : กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งประกาศในราชกิจจาแล้ว จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เป็นกฎหมายลำดับรองที่ออกตาม ม.13 แห่ง พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ มีวัตถุประสงค์ตามหมายเหตุท้ายกฎกระทรวง ตามภาพด้านล่าง

หากนายจ้างที่อยู่ภายใต้บังคับ ไม่ทำตามอาจได้รับโทษทางอาญาตาม ม.56 กรณีได้รับโทษปรับ ค่าปรับก็นำเข้ากองทุนความปลอดภัยฯ ส่วนหนึ่งนำไปจัดสรรให้นายจ้างกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำไปลงทุนปรับสภาพการทำงานให้ลูกจ้างปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ หากนายจ้างไม่ทำตามกฎกระทรวง พนักงานตรวจความปลอดภัยอาจมีคำสั่งตาม ม.36 ให้โอกาสนายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลากำหนด หากทำตามก็คดีอาญาก็จบไป

นายจ้างที่มี จป.หัวหน้างาน บริหาร หรือจป.เทคนิค จป.วิชาชีพ หรือ คปอ.หรือหน่วยงานความปลอดภัย ตามกฎกระทรวงปี 2549 เดิมที่ถูกยกเลิก ก็ไม่ต้องกังวลเพราะ ข้อ 49 ,50 และ 51 ของกฎกระทรวงใหม่รับรองให้เป็น จป.คปอ. หรือหน่วยงานฯตามกฎหมายใหม่แล้ว

 Facebook : Narongrit Wannaso