3757346
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3444
5373
34958
3696207
58305
88141
3757346

Your IP: 192.168.2.69
2022-08-13 19:09

ทำข้อสัญญาไว้ชัดเจนว่าหากลาออกไม่ถูกต้องให้หักค่าจ้างได้ นายจ้างจะหักค่าจ้างโดยอ้างสัญญาได้หรือไม่ ?

Post on 19 เมษายน 2565
by Area3
ฮิต: 562

ทำข้อสัญญาไว้ชัดเจนว่าหากลาออกไม่ถูกต้องให้หักค่าจ้างได้ นายจ้างจะหักค่าจ้างโดยอ้างสัญญาได้หรือไม่ ?

ในการทำสัญญาจ้างแรงงานอาจมีการตกลงกันหลายข้อ และหากพนักงานหรือลูกจ้างผิดสัญญาก็ยินยอมให้บริษัทนายจ้างหักค่าจ้างได้ เช่น ยินยอมในการหัก ค่าจ้างได้หากมีการละทิ้งหน้าที่ทำให้บริษัทเสียหายหรือ พนักงานลางานไม่แจ้ง หรือลาออกโดยไม่ยื่นใบลาออกก่อน 1 เดือน หรือ 1 รอบการจ่ายค่าจ้าง

เช่นนี้ เมื่อพนักงานทำผิดสัญญา หรือโดยเฉพาะลาออกโดยไม่แจ้งก่อน 1 เดือนหรือ 30 วัน เช่นทำงานมาแล้ว 15 วัน จากนั้นยื่นใบลาออกในวันที่ 16 แล้วลาออกไปทันที หรือยื่นใบลาวันที่ 16 อีก 5 วันจึงออกจากงานไป

ซึ่งจะเห็นได้ว่าระยะเวลาในการลาออกไม่เป็นไปตามสัญญา บริษัทนายจ้างจึงหักค่าจ้าง

ต้องเข้าใจหลักกฎหมายก่อนว่า มาตรา 76 ห้ามมิให้หักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าทำงานในวันหยุด

ดังนั้น จะเขียนสัญญาว่าหากผิดสัญญาจึงหักค่าจ้างได้ อันจะถือว่าลูกจ้างยินยอมตกลงให้หักค่าจ้างก็หักไม่ได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 1458/2548)

ทั้งนี้เพราะการทำความตกลงที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (มาตรา 76) เท่ากับว่าเป็นการทำข้อตกลงให้ "ขัด" หรือ "แย้ง" กับกฎหมาย ข้อตกลงหักค่าจ้างจึงเป็นโมฆะ และมีความผิดอาญา

เมื่อพนักงานหรือลูกจ้างมาทำงานมีสิทธิได้ค่าจ้าง เพราะสัญญาจ้างแรงงานเมื่อฝ่ายหนึ่งเอาแรงงานมาให้ อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องจ่ายเงินตอบแทนแรงงาน

การลาออกไม่เป็นไปตามสัญญา หากบริษัทนายจ้างเสียหาย ก็ฟ้องร้องได้ แต่สำคัญคือ "ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเสียหายอะไร"  

จะคาดการณ์ หรือคิดเอาเองไม่ได้ เช่น ความเสียหายที่ว่าผลการดำเนินทางธุรกิจจะลดลง หรือการขาดพนักงานจึงทำให้คนจ้างน้อยลงเช่นนี้ไม่ใช่ความเสียหายที่แจ้งจริง ที่มองเห็นและพิสูจน์อันเป็นผลจากการลาออก

 
Facebook : กฎหมายแรงงาน