3492883
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2575
2601
6985
3466191
44626
85939
3492883

Your IP: 192.168.2.69
2022-05-17 20:20

บุคลากร

Post on 03 มีนาคม 2560
by Super User
ฮิต: 6230

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3

 

 

นายสมควร  สกุลเทวัญพิทักษ์

ผู้อำนวยการ


 

 

นางจิตติมา แสงทับทิม
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ


งานนิติการ


น.ส.วราภรณ์ เข่งสมุทร
นิติกรปฏิบัติการ


กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 1 (เขตประเวศ เขตบางนา)

งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน และงานด้านแรงงานสัมพันธ์


 

 

                          นางจิตติมา แสงทับทิม                                   นางสาวพรพรรณ เหมาะสมาน
                  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ                            นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
          

 

  

                               นางสาวอรวรรณ  แก้วชื่น                                     นางสาวรุ่งนภา  บุญคง

                          นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ                                 นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 

                          นายวรรณชนก  นกขมื้น

                        นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ


 กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 2 (เขตวัฒนา เขตสวนหลวง)

านด้านคุ้มครองแรงงาน  งานด้านมาตรฐานแรงงานไทย และด้านแรงงานนอกระบบ


                          นางสาวศิริรัตน์  แก้วกัน                                  นางสาวเบญญาภา  สุวรรณะ

                      นักวิชาการแรงงานชำนาญการ                                 นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 

                          นางสาวภัทราวดี  ภู่สิงห์                                     นายศวีระ  โภคเนืองนอง

                       นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ                                 นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ


กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 3 (เขตคลองเตย เขตพระโขนง)

งานด้านสวัสดิการแรงงาน และงานด้านมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)


 

 

                                                                             นายศิระ  ชนะสิทธิ์                                    นายรังสรรค์  ศรีพรหมตระกูล   

                                                         นักวิชาการแรงงานชำนาญการ                              นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ    

 

                                                                     นางสาวศาฐิณี  สมฤทธิ์                                      นางสาวสวรส  ลือเท่ง

                                                        นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ                                นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 


งานบริหารทั่วไป 


                    

                                                                       นายดนัย  มีบุญรอด                                         นางวรัญญา  ยิ่งหาญ                      

                                                                 นักวิชาการแรงงาน                                             นักวิชาการแรงงาน                                      

 

                                                                     

                                                       นายณัฐพล  พฤกษาโรจนกุล                          นางสาวสุประวีณ์  นนธ์ไธสงค์

                                                                            นักวิชาการแรงงาน                                         นักวิชาการเงินและบัญชี  

                                                     

                                             นายกฤษฎา  สว่างรุ่ง                                     นายศิวนาถ  แสงชะอุ่ม

                                                                           เจ้าหน้าที่ธุรการ                                         พนักงานธุรการและบันทึกข้อมูล                                      


                    

                                                               นายมงคล  รักษาสุข                                     นายณรงค์ชัย  รอดชาวนา 

                                                       พนักงานขับรถยนต์                                           พนักงานขับรถยนต์

 

                                                                                              นายพิทยา  อุบลพันธ์

                                                                                                 พนักงานขับรถยนต์