เกษียณอายุ 60 ปี แล้วทำงานต่อ ?

Post on 13 มิถุนายน 2562
by Area3
ฮิต: 1203

เกษียณอายุ 60 ปี แล้วทำงานต่อ

เช่น ลูกจ้างเกิด 4 ส.ค.2489 จะครบเกษียณอายุตามข้อบังคับนายจ้างที่กำหนด 60 ปี วันที่ 3 ส.ค.2548 ซึ่งปกติตามกฎหมายถือเป็นการเลิกจ้างที่นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง

เเต่เมื่อครบ 60 ปี นายจ้างก็ไม่ได้จ่าย ลูกจ้างก็ไม่ทักท้วง และยังคงทำงานต่อเรื่อยมาจน ถึง 3 มี.ค.2550 ลูกจ้างจึงขอเกษียณอายุไปพักผ่อน เลี้ยงหลาน

เช่นนี้ ก็ยังถือว่านายจ้างมอบสิทธิการเกษียณอายุให้ลูกจ้าง จะถือว่าลูกจ้างลาออกไม่ได้ นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย การคิดเงินค่าชดเชยและดอกเบี้ย 15% ของค่าชดเชย ต้องคิดจากฐานค่าจ้างในวันขอเกษียณ และคิดตั้งแต่วันที่ลูกจ้างขอเกษียณ มิใช่คิดตั้งแต่วันครบ 60 ปี ตามข้อบังคับ

เทียบฎีกาที่ 1517/2557

เรื่องนี้ จะไม่มีปัญหา หากวันครบเกษียณอายุ 60 ปีแล้วมีการจ่ายค่าชดเชย และมาทำสัญญาจ้างกันใหม่ อาจจะปีต่อปี โดยอาจตกลงจ่ายค่าจ้าง ตำแหน่งงานใหม่ ก็ได้ หากเลิกจ้างอีก ค่าชดเชยที่ต้องจ่ายก็ไม่มากนัก