"การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด"

Post on 13 มีนาคม 2563
by Area3
ฮิต: 406

"การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด"

- หากสถานประกอบกิจการใดมีความพร้อมเพียงพอก็สามารถจัดให้เป็นไปตามความต้องการของลูกจ้างได้

- สวัสดิการนอกเหนือกฎหมายที่กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำเสนอเป็นทางเลือกสำหรับสถานประกอบกิจการจัดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร 1506 กด 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน