ประเด็นคำถามเกี่ยวกับโรคติดต่อ covid-19

Post on 26 กุมภาพันธ์ 2563
by Area3
ฮิต: 4816

ประเด็นคำถามเกี่ยวกับโรคติดต่อ covid-19

กรณีลูกจ้างลางานไปญี่ปุ่น 5 วันแต่พอกลับมาแล้วทางการไทยให้กักตัวเพื่อสังเกตอาการ 14 วัน

ถามว่า นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง 14 วันที่ลูกจ้างถูกกักบริเวณหรือกักตัวหรือไม่

คำตอบ ถ้าคำว่า ทางการกักตัวลูกจ้างที่เดินทางกลับเข้าไทยไว้ เป็นการใชัอำนาจ

ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตาม ม.34 (1) และ ม.52 ตาม พ.ร.บ โรคติดต่อ 2558 เพราะมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย

แม้การใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าวจะมีผลทำให้ลูกจ้างไปทำงานให้นายจ้างตามสัญญาได้ไม่ได้ อันมิใช่ความผิดของฝ่ายลูกจ้าง และฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้างย่อมหลุดพ้นจากหน้าที่ไม่ต้องไปให้นายจ้าง และไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง นายจ้างจึงไม่มีหน้าที่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง ตามหลัก no work no pay ก็ตาม

แต่เหตุอันควรสงสัยว่าลูกจ้างเป็นโรคดังกล่าวเกิดจากการตรวจวัดร่างกายเพราะมีอาการเป็นไข้ ย่อมถือว่าลูกจ้างป่วยที่สามรถใช้สิทธิลาป่วยได้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เมื่อลูกจ้างแจ้งการใช้สิทธิลาป่วยโดยชอบต่อนายจ้างแล้ว ย่อมมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันที่ลาป่วย เว้นแต่ลูกจ้างไม่ใช้สิทธิลาเพราะอาจจะไม่ได้รับค่าจ้างเนื่องจากลาเกิน 30 วันแล้วในรอบปี กรณีนี้ลูกจ้างอาจใช้สิทธิหยุดพักร้อนได้

และถ้าหากใช้สิทธิหยุดพักร้อนครบตามสิทธิตามกฎหมาย กฎระเบียบแล้ว ก็อาจตกลงกับนายจ้างหยุดงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างก็ได้

อนึ่ง โรคติดต่อ covid -19 เป็นโรคต่อร้ายแรง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ เกี่ยวกับความเป็นความตายของชีวิตคน การปฏิบัติต่อกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคใดๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อดังกล่าวจะต้องคำนึงสุขภาพร่างกายและชีวิตของมนุษย์เป็นเป้าหมายที่สำคัญ มากกว่าจะเอาประโยชน์จากฝ่ายหนึ่งหรือมองว่าตนจะเสียประโยชน์บางอย่างไปFB : Narongrit Wannaso