การย้ายสถานประกอบกิจการและลูกจ้างไม่ไปทำงานที่ใหม่ตาม ม.120 เป็นการเลิกจ้าง หรือลาออก?

Post on 21 มกราคม 2563
by Area3
ฮิต: 408

การย้ายสถานประกอบกิจการและลูกจ้างไม่ไปทำงานที่ใหม่ตาม ม.120 เป็นการเลิกจ้าง หรือลาออก?

ประเด็นนี้มีผลต่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานตามกฎหมายประกันสังคม ว่าลูกจ้างจะมีสิทธิในอัตราใดระหว่าง 30 หรือ 50 % ของค่าจ้าง

ตามมาตรา 120 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ที่แก้ใหม่ ปี 2562 หากเป็นการย้ายสปก.ไปที่อื่นหรือที่แห่งใหม่ และกระทบต่อการดำรงชีวิตของลูกจ้างหรือครอบครัว และลูกจ้างไม่ประสงค์ไปทำงานที่ใหม่ หากลูกจ้างได้แจ้งให้นายจ้างตามที่กฎหมายกำหนดว่าตนไม่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ ตามกฎหมาย"ให้ถือ"ว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงในวันที่นายจ้างย้าย ซึ่งเป็นการสิ้นสุดสัญญาโดยผลของกฎหมาย
สัญญาจ้างมิได้สิ้นสุดลงจากการเเสดงเจตนาด้วยการลาออกของลูกจ้าง ดังเช่นมาตรา 120 เดิม

และหากจะพิจารณาความหมายของ"การเลิกจ้าง"ตามมาตรา 118 ว. 2 ว่า การย้ายสปก.นี้เป็นการกระทำของนายจ้างที่ไม่ให้ลูกจ้างทำงานในสถานที่เดิมต่อไป และ ไม่จ่ายค่าจ้างให้ ทั้งการย้ายไปที่แห่งใหม่ กระทบต่อสาระสำคัญของสัญญาจ้างเนื่องจากการไปทำงานที่ใหม่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของลูกจ้างหรือครอบครัว จนลูกจ้างได้ใช้สิทธิตามกระบวนการ ขั้นตอนของกฎหมาย ทำให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมาย

ประกอบกับบทบัญัติมาตรา 120 อยู่ในหมวด 11 ค่าชดเชย ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับการเลิกจ้าง อัตราค่าชดเชยประเภทต่างๆ และข้อยกเว้นที่ไม่ตัองจ่ายค่าชดเชย ก็ย่อมตีความได้ว่า การย้ายสปก.ซึ่งลูกจ้างได้ใช้สิทธิตามขั้นตอนของกฎหมายอันเป็นเหตุให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลง เป็นการเลิกจ้าง หาใช่เป็นเรื่องของการเเสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างของฝ่ายลูกจ้าง หรือเป็นการลาออกแต่อย่างใดไม่

เมื่อเป็นการเลิกจ้าง โดยลูกจ้างมิได้กระทำความผิดร้ายแรง ลูกจ้างก็ย่อมมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ไม่น้อยกว่า 50% ของค่าจ้างรายวัน หากเข้าเกณฑ์การได้สิทธิอื่นๆตามกฎหมายประกันสังคม เช่น จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน เป็นต้น

อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวและยังไม่เคยมีคดีไปถึงศาล หากมีประเด็นไปให้ศาลตัดสิน ต้องรอดูว่าศาลจะตัดสินอย่างไร


FB : Narongrit Wannaso