นายจ้างกำหนดระเบียบว่า ลูกจ้างขาดงาน 1 วัน จะถูกหักค่าจ้าง 2 แรงหรือ 2 วัน การกำหนดเช่นนี้ ถือเป็นเบี้ยปรับหรือไม่ และมีผลทางกฎหมายอย่างไร?

Post on 07 มกราคม 2563
by Area3
ฮิต: 999

นายจ้างกำหนดระเบียบว่า ลูกจ้างขาดงาน 1 วัน จะถูกหักค่าจ้าง 2 แรงหรือ 2 วัน
การกำหนดเช่นนี้ ถือเป็นเบี้ยปรับหรือไม่ และมีผลทางกฎหมายอย่างไร ?

คำตอบ แม้การที่ลูกจ้างไม่มาทำงานหรือขาดงาน 1 วัน จะเป็นการทำผิดสัญญาจ้าง และอาจถือว่า การกำหนดระเบียบให้นายจ้างมีสิทธิหักค่าจ้าง 2 เเรง เป็นการกำหนดค่าเสียหายจากการผิดสัญญาจ้างไว้ล่วงหน้า อันเข้าลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ตาม ป.พ.พ. ก็ตาม

แต่การบังคับให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของนายจ้างย่อมมีผลทำให้ลูกจ้างถูกหักเงินค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้เป็นค่าตอบแทนการทำงานตามกำหนดเวลา ซึ่งมีพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 76 ,77 กำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว จึงนำหลักกฎหมาย ใน ป.พ.พ. มาปรับในกรณีไม่ได้

เมื่อการหักค่าจ้างตามระเบียบดังกล่าว ไม่เข้าข้อยกเว้นที่นานจ้างจะหักได้จึงเป็นการต้องห้ามตาม ม.76 วรรคหนึ่งแห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ นายจ้างจึงต้องคืนเงินค่าจ้างที่หักไปโดยไม่ชอบ พร้อมดอกเบี้ย 15 % ให้กับลูกจ้าง

ดูฎีกาที่ 14541-51/2557 ซึ่งศาลแรงานมองว่าเป็นเรื่องของเบี้ยปรับ จึงลดเบี้ยปรับจากเดิม 2 เท่า เหลือ 1.5 เท่า มีผลให้นายจ้างคืนเงินค่าจ้างที่หักไปให้ลูกจ้างเพียง 0.5 เท่า

เเต่ศาลฎีกาไม่เห็นด้วย ตัดสินให้นายจ้างคืนเงินที่หักไปทั้งหมด เพราะต้องห้ามตาม ม.76

FB : Narongrit Wannaso