สิทธิในหยุดกิจการชั่วคราว & หน้าที่หักเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

Post on 20 ธันวาคม 2562
by Area3
ฮิต: 1772

ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว นายจ้างบางรายอาจมีความจำเป็นที่จะต้องหยุดกิจการชั่วคราวตามม.75 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ โดยให้ลูกจ้างหยุดการทำงานชั่วคราว แต่ยังคงต้องจ่ายเงินระหว่างหยุดให้ลูกจ้าง ไม่นัอยกว่า 75% ของค่าจ้าง

และแม้เงินที่จ่ายให้ลูกจ้างระหว่างหยุดกิจการ จะมิใช่เงินที่จ่ายเป็นตอบแทนการทำงานของลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ก็ตาม
แต่ก็เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างในวันหยุดงาน อันเข้านิยามความหมายของ"ค่าจ้าง"ตามกฎหมายประกันสังคมที่นายจ้างมีหน้าที่หักนำส่งเป็นเงินสมทบตามกฎหมายประกันสังคม

ตามข้อหารือสำนักงานประกันสังคมที่หารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 275/2552 พ.ค.2552

 

FB : Narongrit Wannaso