นายจ้างรับเหมาก่อสร้าง กับ ค่าชดเชย ?

Post on 03 ธันวาคม 2562
by Area3
ฮิต: 201

นายจ้างที่ไปรับเหมางานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างประเภทต่างๆ จากผู้ว่าจ้าง เช่น งานก่อสร้างตึก อาคาร ถนน เขื่อน เป็นต้น มักจะจ้างลูกจ้างมาทำงานในโครงการก่อสร้างต่างๆ โดยทำเป็นจ้างให้ลูกจ้างทำงานเท่ากับระยะเวลาที่ไปรับเหมาก่อสร้าง

เมื่อครบกำหนดเวลาจ้าง และหรือครบกำหนดเวลางานในโครงการที่รับเหมา ก็จะไม่ต่อสัญญาจ้าง หรือเลิกจ้าง แล้วก็ไม่จ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง อ้างว่าเป็นการจ้างงานในงานโครงการ อันเข้าขัอยกเว้นไม่ตัองจ่ายค่าชดเชยตามม.118 ว 4 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ซึ่งเป็นความเข้าใจผิดของนายจ้าง เพราะการจ้างงานในลักษณะดังกล่าว
มันไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย ดังนั้น นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง
ดูฎีกาที่ 1525/2556

FB : Narongrit Wannaso