จ้างงานหลังเกษียณอายุ

Post on 24 ตุลาคม 2562
by Area3
ฮิต: 1663

จ้างงานหลังเกษียณอายุ

ภายหลังจากลูกจ้างเกษียณอายุ (ตามที่นายจ้าง-ลูกจ้างตกลงกันหรือตามที่นายจ้างกำหนด เช่น อายุ 55 ปี หรือ 60 ปี)

นายจ้างจะตกลงจ้างลูกจ้างทำงานต่อไป ในฐานะที่เป็นนายจ้าง ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน

หรือ จะตกลงจ้างกันในรูปแบบจ้างงานอิสระ หรือจ้างทำของ /จ้างเหมาบริการ คู่สัญญาจ้างรุปแบบนี้จะเรียกว่า ผู้ว่าจ้าง กับผู้รับจ้าง มิใช่นายจ้าง ลูกจ้าง

การตกลงจ้างทั้ง 2 รูปแบบดังกล่าว สุดแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกัน กฎหมายมิได้บังคับจะต้องจ้างรูปแบบใด จึงขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ การเจจาต่อรองของทั้งสองฝ่าย ค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน จะเป็นเท่าใด จะจ้างให้ทำงานในหน้าที่ ตำแหน่งใด วันเวลาทำงาน จะเป็นอย่างไร ก็สุดแต่จะตกลงกัน

เพียงแต่ถ้าตกลงจ้างกันเป็นนายจ้างลูกจ้าง หรือจ้างแรงงาน นอกจากทั้งสองฝ่ายมีสิทธิหน้าที่ตามสัญญาจ้างแล้ว ก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และต้องฟ้องกันที่ศาลแรงงาน หากมีการทำผิดสัญญา หรือไม่จ่ายเงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

แต่ถ้าเป็นจ้างทำของ ก็ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เวลามีการพิพาทหรือผิดสัญญา ไม่ทำตามข้อตกลงก็ต้องฟ้องร้องให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ศาลยุติธรรม ที่มิใช่ศาลแรงงาน

แยกอย่างไรเป็นจ้างแรงงาน หรือจ้างทำของ จ้างอิสระ ก็ดูตามฎีกาด้านล่างนี้

 

 

FB : Narongrit Wannaso