เลิกจ้างเพราะไม่ผ่านการทดลองงานทำให้ลูกจ้างเสียประวัติหรือไม่?

Post on 08 ตุลาคม 2562
by Area3
ฮิต: 394

เหตุการไม่ผ่านการทดลองงานของลูกจ้างจนต้องถูกเลิกจ้างอาจมีหลายเหตุผล อาจเป็นความผิดทางวินัยเล็กๆน้อยๆ มาสาย ขาดงาน หรือผิดวินัยร้ายแรง เช่น ทุจริตต่อหน้าที่

หรืออาจไม่ผิดวินัยเลย เช่น ลางานบ่อยโดยนายจ้างอนุญาติ เจ็บป่วยบ่อย หรือ ทำงานไม่เข้าตาหัวหน้างาน ผจก.หรือ ทำงานไม่คร่องตัว ไม่ถนัด ไม่ปรับตัวกับเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น เหล่านี้ มิใช่การทำผิดวินัย แต่พอประเมินจากนายจ้าง หัวหน้างานหรือ hr กลับบอกว่า ไม่ผ่านการประเมินทดลองงาน

ฉะนั้น การที่นายจ้างจะเลิกจ้างโดยไม่ผ่านการทดลองงาน หรือให้เหตุผลในการเลิกจ้างเพียงเพราะไม่ผ่านการประเมินทดลองงาน จึงอาจจะไม่ทำให้ลูกจ้างเสียประวัติการทำงานเสมอไป เพราะมิได้ยืนยันว่าลูกจ้างทำผิดวินัยตามระเบียบคำสั่งของนายจ้าง

นอกจากนี้ หากนายจ้างจะเลิกจ้างเพราะไม่ผ่านทดลองงาน อันมีผลทำให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลง นายจ้างมีหน้าที่ออกใบผ่านงานให้ลูกจ้าง ใบผ่านงานที่จะออกให้ก็ระบุเพียงว่าลูกจ้างทำงานมานานเท่าใด มีหน้าที่อะไร อัตราค่าจ้างเท่าใด เท่านั้น จะไประบุในใบผ่านงานว่าลูกจ้างถูกเลิกจ้างเพราะทำผิดวินัย ไม่ได้

ฉะนั้น นายจ้างบางรายไม่อยากจะเลิกจ้างลูกจ้างที่ไม่ผ่านทดลองงาน โดยอ้างว่าลูกจ้างจะเสียประวัติ และบอกลูกจ้างให้ลาออก ดีกว่าถูกเลิกจ้าง จึงไม่จริงเสมอไป การที่นายจ้างอยากให้ลูกจ้างลาออก แท้จริงแล้วก็คือ การป้องกันการถูกฟ้องร้องอ้นสืบเนื่องมาจากการเลิกจ้าง เช่น การเรียกค่าบอกกล่าว ค่าเสียหาย ค่าชดเชย เป็นต้น เพราะถ้าลูกจ้างลาออก ก็มิใช่การเลิกจ้าง