สิทธิการลาเพื่อจัดพิธีฌาปนกิจศพ ?

Post on 19 กันยายน 2562
by Area3
ฮิต: 12181

สิทธิการลาเพื่อจัดพิธีฌาปนกิจศพ?

สืบเนื่องจากสังคมไทยยึดถือคุณธรรมในเรื่องความกตัญญูต่อบิดามารดา บรรพบุรุษ สังคมแรงงานก็เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ สถานประกอบกิจการบางแห่ง จึงกำหนดไว้ในระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับฯ ของนายจ้าง ให้ลูกจ้างมีสิทธิขอลาหยุดงานไปจัดพิธีฌาปนกิจหรืองานศพของบิดามารดา บุตร สามี ภริยา ของลูกจ้าง เช่น ตัวอย่างในด้านล่างนี้นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลากิจธุระอันจำเป็น แยกต่างหากจากสิทธิลาไปจัดการงานศพ ดังกล่าว

ผลการกำหนดให้สิทธิลาไปจัดงานศพ ของลูกจ้าง ดังกล่าว แสดงว่านายจ้างมีเจตนาแยกออกจากสิทธิลากิจธุระอันจำเป็น และเมื่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ปี 2562 ที่กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลากิจธุระอันจำเป็นให้ลูกจ้างมีสิทธิลาได้อย่างน้อย 3 วันทำงานโดยได้รับค่าจ้าง อันเป็นผลให้นายจ้างอาจจะต้องไปกำหนดไว้ในข้อบังคับฯ

ฉะนั้น นายจ้างก็จะไปแก้ไขยกเลิกสิทธิลาไปจัดงานศพบุคคลในครอบคนัวของลูกจ้าง ไม่ได้ เพราะไปริดรอนสิทธิการลาหยุดงานของลูกจ้างเดิมลง