การนับอายุงานในการจ่ายค่าชดเชย ?

Post on 17 กันยายน 2562
by Area3
ฮิต: 14380

การนับอายุงานในการจ่ายค่าชดเชย?

ตามพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.118 กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างตามอายุงาน และอัตราที่กำหนดซึ่งสรุปเป็นภาษามนุษย์ ให้เข้าใจง่ายๆ (มิใช่ภาษากฎหมาย)ตามภาพด้านล่างนี้

แต่การนับระยะเวลาทำงานติดต่อกันตั้งแต่ทำงานจนถึงวันเลิกจ้าง นอกจากจะนับเวลาทำงานตามความเป็นจริงแล้ว ยังให้นับวันหยุดวันลา หรือ วันที่นายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานรวมเข้าไปด้วย ทั้งนี้ ตามม.19 ฉะนั้น วันที่ลูกจ้างขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ไป จึงไม่นับรวมเข้าไปด้วย เพราะมิใช่วันที่ลูกจ้างทำงาน ตามความเป็นจริง

เช่น คดีหนึ่ง ลูกจ้างเข้าทำงาน วันที่ 1 ก.ค.2545 และถูกเลิกจ้างวันที่ 1 ก.ค.2548 ซึ่งหากนับระยะเวลาดังกล่าว ลูกจ้างจะได้ค่าชดเชย 180 วัน

แต่ปรากฎว่าวันที่ 3 ม.ค. 2548 ลูกจ้างได้ขาดงาน (นายจ้างสืบพยาน และศาลฟังว่าลูกจ้างขาดงาน) ลูกจ้างจึงมีอายุงานไม่ถึง 3 ปี จึงมีสิทธิได้ค่าชดเชยเพียง 90 วัน ตาม ม.118(2)

ฎีกาที่ 12037/2553

การขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ ของลูกจ้างโดยมิได้ยื่นใบลาหรือได้รับอนุญาตจากนายจ้างให้หยุดงาน ก็มีผลเสียหายเช่นนี้ นี่เอง

 

FB : Narongrit Wannaso