แม้จะจ้างลูกจ้างมาทำงานรายวันในงานก่อสร้างตามช่วงระยะเวลางานก่อสร้างที่ตนรับมาจากผู้ว่าจ้าง ก็ถือเป็นลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคม

Post on 12 กันยายน 2562
by Area3
ฮิต: 741

นายจ้างรับเหมาก่อสร้าง แม้จะจ้างลูกจ้างมาทำงานรายวันในงานก่อสร้างตามช่วงระยะเวลางานก่อสร้างที่ตนรับมาจากผู้ว่าจ้าง ก็ถือเป็นลูกจ้างตามกฎหมายประกันสังคม
นายจ้างจะอ้างว่าเป็นการจ้างครั้งคราว "งานจร" เพื่อไม่ส่งเงินกองทุนประกันสังคมไม่ได้

ฉะนั้น นายจ้างจึงมีหน้าที่ยื่นแบบหรือหักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อให้ลูกจ้างได้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายด้วย

ดูฎีกา 2659/2556

อนึ่ง นายจ้างมักจะทำสัญญาจ้างกับลูกจ้าง ตามระยะเวลาที่ตนไปรับเหมางานก่อสร้าง พอจบงานโครงการก่อสร้าง ก็จะจบการจ้าง หรือเลิกจ้าง เพื่อจะไม่จ่ายค่าชดเชย ซึ่งการทำเช่นนี้ ไม่มีผลในทางกฎหมาย เพราะไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย ฉะนั้น เมื่อครบสัญญาจ้างหรือเสร็จงานก่อสร้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

 

FB : Narongrit Wannaso