กระทรวงแรงงาน ขอสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ

Post on 28 สิงหาคม 2562
by Area3
ฮิต: 508

กระทรวงแรงงาน ขอสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุ
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการหรือผู้ว่าจ้างสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุให้ทำงานในบางช่วงเวลา โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. การจ่ายค่าตอบแทน อย่างน้อยชั่วโมงละ 45 บาท
2. การเลือกงานให้ผู้สูงอายุ ขอให้คำนึงถึงงานที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้สูงอายุเป็นสำคัญ
3. การจัดเวลาทำงานให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับผู้สูงอายุมากที่สุด ไม่ควรเกิน 7 ชั่วโมง

สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506