ลูกจ้างลาออกไปแล้ว นายจ้างจะมาเลิกจ้างอีกไม่ได้ !

Post on 21 สิงหาคม 2562
by Area3
ฮิต: 2611

ลูกจ้างลาออกไปแล้ว นายจ้างจะมาเลิกจ้างอีกไม่ได้ !

เรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะลูกจ้างยื่นใบลาออกกระทันหันหรือ ไม่ได้ยื่นล่วงหน้าก่อน เช่น ระเบียบให้ยื่นลาออกล่วง 30 วัน แต่นายจ้างยื่นเพียง 7 วันหรือ 15 วัน นายจ้างจึงไม่อนุมัติให้ลูกจ้างลาออก พอครบวันลาออก (ที่ยื่นล่วงหน้าไม่ครบ) ลูกจ้างไม่มาทำงานอีกต่อไป นายจ้างจึงมองว่าเป็นการที่ลูกจ้างขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่ ถ้า 3 วันขึ้นไปนายจ้างก็เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย แถมด้วยมีหนังสือแจ้งสำนักงานประกันสังคมว่าเลิกจ้างเพราะมีความผิด

ความเข้าใจของนายจ้างเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะแม้การลาออกไม่ถูกตัองไม่ยื่นล่วงหน้าตามกฎระเบียบ ก็เป็นเรื่องที่นายจ้างไปว่ากล่าวกับลูกจ้างต่างหาก แต่เมื่อนายจ้างได้รับทราบการลาออกแล้ว การลาออกก็มีผลตามกฎหมาย ไม่จำต้องให้นายจ้างอนุมัติอนุญาตการลาออกอีกต่อไป ลูกจ้างก็ทำงานไปจนถึงว้นที่ลาออกมีผลเท่านั้น จากนั้นก็ไม่ต้องมาทำงานเพราะสัญญาจ้างสิ้นสุดลงแล้ว จึงไม่มีกรณีที่นายจ้างจะเลิกจ้างได้อีก

เช่นในฎีกาที่ 5737/2561ด้านล่างนี้

ส่วนการแจ้งประกันสังคม นายจ้างจะต้องแจ้งว่าลูกจ้างลาออก มิใช่แจ้งว่าเลิกจ้างเพราะลูกจ้างทำผิดละทิ้งหน้าที่

 

FB : Narongrit Wannaso