สิทธิประโยชน์ที่คุณแม่ควรรู้

Post on 08 สิงหาคม 2562
by Area3
ฮิต: 224

 

กรณีสงเคราะห์บุตร


1. จะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ที่มีการนำส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ ไม่ว่าเงินสมทบ 12 เดือนนั้นจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม

2. จะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

ปัจจุบัน -ได้มีการเพิ่มสิทธิเป็นจำนวน 600 บาทต่อบุตรหนึ่งคน โดยสามารถเบิกได้คราวละไม่เกิน 3 คน จะได้รับตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนบุตรอายุครบ 6 ปี บริบูรณ์ ทั้งนี้จะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561