ผลในทางกฎหมายกรณีเตือนด้วยวาจา !!

Post on 05 สิงหาคม 2562
by Area3
ฮิต: 2796

ผลในทางกฎหมายกรณีเตือนด้วยวาจา

การเตือนด้วยวาจา นายจ้างหลายรายกำหนดไว้เป็นโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ส่วนใหญ่จะใช้กับความผิดทางวินัย เล็กๆน้อยๆ เช่น ลูกจ้างมาทำงานสาย ขาดงานวันเดียว ไม่ลางาน โต้เถียงนายจ้าง หัวหน้างาน เป็นต้น และในทางปฏิบัติจะออกเป็นเอกสารใบเตือนด้วยวาจา หรือบันทึกการเตือนไว้ก็ได้

ในทางกฎหมายการลงโทษเตือนด้วยวาาจา ไม่ถือเป็นการเตือนเป็นหนังสือ ตาม ม.119(4) แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ที่นายจ้างจะนำมาอ้างเลิกจ้างเพราะลูกจ้างทำผิดซ้ำคำเตือน โดยไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้ เพราะมิใช่การเตือนเป็นหนังสือ

เช่น ลูกจ้างมาสาย นายจ้างเตือนด้วยวาจา จากนั้น 3 เดือนต่อมาลูกจ้างมาสายอีก เช่นนี้ นายจ้างจะเลิกจ้างอ้างว่าลูกจ้างทำผิดซ้ำคำเตือน ตาม ม.119(4) โดยไม่จ่ายค่าชดเชยไม่ได้ ฉะนั้นนายจ้างเลิกจ้างเพราะลูกจ้างมาสายจึงต้องจ่ายค่าชดเชย

แต่แม้การเตือนด้วยวาจาไม่มีผลในทางกฎหมายที่จะไปอ้างว่าลูกจ้างทำผิดซ้ำคำเตือนข้างต้นก็ตาม แต่นายจ้างเอาสถิติการเตือนไปเป็นเกณฑ์ในการขึ้นค่าจ้าง โบนัส ประจำปี ของลูกจ้างได้

 

 

FB : Narongrit Wannaso