สิทธิในการลาหยุดงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

Post on 02 สิงหาคม 2562
by Area3
ฮิต: 785

สิทธิในการลาหยุดงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

สิทธิลาหยุดงานเนื่องจากบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต และลาสมรส ตามตัวอย่างในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง ตามตัวอย่างด้านล่างนี้ เป็นสิทธิลาหยุดงานนอกเหนือจากที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ (กฎหมายกำหนดสิทธิลาหยุดงานไว้ 6 ประเภท) ที่นายจ้างให้สิทธิแก่ลูกจ้างที่จะลางานของลูกจ้างหากมีเหตุการณ์ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

ผลของการให้สิทธิลูกจ้างในการลาหยุดงานทั้ง 2 ประการนี้ถือว่าเป็นการจัดสวัสดิการอย่างหนึ่งที่นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง และถือว่าเป็นสภาพการจ้างผูกพันนายจ้าง ลูกจ้างที่จะต้องปฏิบัติตามด้วย

ผลประการสำคัญ แสดงให้เห็นเจตนาของนายจ้างที่จะเเยกสิทธิการลาหยุดงานทั้ง 2 ชนิดนี้ ออกจากสิทธิลากิจธุระอันจำเป็นตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด ให้นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างหยุดไปทำกิจธุระอันจำเป็นอย่างน้อย 3 วันทำงานต่อปีโดยได้รับค่าจ้าง (ม.34 และ ม.57/1 แก้ไขปี 2562)

ฉะนั้น หากลูกจ้างที่จะสมรส หรือ บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต ก็ใช้สิทธิลาหยุดงานตามข้อบังคับในส่วนนี้ได้ ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้สิทธิลากิจธุระอันจำเป็น ตามที่ระบุในข้อบังคับฯที่แยกออกตากหากก็สามารถทำได้เพราะเป็นคนละส่วนกัน

FB : Narongrit Wannaso