ข้อตกลงให้สิทธินายจ้างที่จะเลิกจ้างเพราะลูกจ้างมีปัญหาด้านสุขภาพเรื้อรัง

Post on 01 สิงหาคม 2562
by Area3
ฮิต: 9443

ข้อตกลงให้สิทธินายจ้างที่จะเลิกจ้างเพราะลูกจ้างมีปัญหาด้านสุขภาพเรื้อรัง

นายจ้างหลายรายกำหนดไว้ในสัญญาจ้าง หรือ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ให้สิทธิแก่นายจ้างที่จะเลิกจ้าง เลิกสัญญาจ้างได้ หากลูกจ้างมีปัญหาด้านสุขภาพหรือป่วยเจ็บเรื้อรัง เช่นในตัวอย่างด้านล่างนี้ เพราะลูกจ้างมีปัญหาด้ารสุขภาพบางกรณีอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง การทำงานในตำแหน่งเดิมอาจมีความผิดพลาดได้
ดูฎีกาที่ 3248/2560

การทำสัญญา หรือข้อบังคับ หรือข้อตกลงเช่นนี้สามารถทำได้ เพราะไม่มีกฎหมายห้าม และไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแรงงาน แต่ประการใด

แต่การเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าว นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย สูงสุด เท่ากับค่าจ้าง 400 วัน หากทำงานมา 20 ปีขึ้นไป

(ถ้าไม่เลิกจ้างควรเปลี่ยนงาน โดยไม่ลดค่าจ้าง เพื่อความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย และจิตใจของลูกจ้าง)

แม้นายจ้างมีสิทธิจะเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ ตามที่ระบุในสัญญา หรือ ข้อบังคับ ซึ่งถือว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะเลิกจ้าง และอาจจะไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างเพราะไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง ก็ตาม

แต่เพื่อมนุษยธรรม นึกถึงคุณงามความดีที่ลูกจ้างเคยทำงานให้กับนายจ้าง เเละเป็นขวัญกำลังใจแก่ลูกจ้าง นายจ้างที่พอมีศักยภาพด้านการเงินก็ควรจ่ายเงินช่วยเหลือลูกจ้างเพิ่มเติมด้วย (นอกจากที่ต้องจ่ายค่าชดเชย)ส่วนจะจ่ายเท่าใด ก็สุดแต่จะพูดคุยตกลงกัน และให้นึกถึงใจเขา ใจเรา

 

 

FB : Narongrit Wannaso