คำถามเกี่ยวกับการจ้างทดลองงาน

Post on 24 กรกฎาคม 2562
by Area3
ฮิต: 1281

กรณีจ้างทดลองงานมีกำหนดเวลา 90 วัน หากนายจ้างดูการทำงานหลายๆ ด้าน หลายๆ อย่างแล้วเห็นว่า น่าจะไม่ผ่านการทดลองงาน 90 วัน นายจ้างอาจเลิกจ้างหรือให้ลูกจ้างออกจากงานก่อนครบ 90 วันได้ โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง (เพราะจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างไม่มีกำหนดเวลาจ้างที่แน่นอน จึงต้องบอกกล่าวก่อน)เช่น นายจ้างกำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันสิ้นเดือน ก็บอกช้าสุดวันสิ้นเดือนเพื่อให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในสิ้นเดือนถัดไป

หรือ จะให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีโดยจ่ายเงินอย่างน้อยเท่ากับค่าจ้างคิดตั้งแต่วันให้ออกไปจนถึงวันสิ้นเดือนถัดไป ให้กับลูกจ้าง

อนึ่ง หากการให้ออกจากงานหรือการที่ลูกจ้างไม่ผ่านการทดลองงาน สืบเนื่องมาจากการทำผิดวินัยของลูกจ้าง เช่น จงใจทำให้นายจ้างเสียหาย ละทิ้งการงานไปเสีย ทำผิดวินัย ฝ่าฝืนคำสั่ง ระเบียบกรณีร้ายแรง เป็นต้น อันเข้าลักษณะตาม ปพพ.ม.583 หรือ ม.119 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ เช่นนี้ นายจ้างอาจไล่ออก หรือ เลิกจ้างได้ทันที หรือไม่ต้องบอกล่วงหน้า

 

 

FB : Narongrit Wannaso