จ่ายเพียง 432 บาท ก็เป็นผู้ประกันตนในระบบได้ !

Post on 22 กรกฎาคม 2562
by Area3
ฮิต: 464

จ่ายเพียง 432 บาท ก็เป็นผู้ประกันตนในระบบได้

กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมในฐานะที่ดูแลสิทธิประโยชน์และคุ้มครองลูกจ้าง แม้ว่าจะออกจากงานไปแล้ว ซึ่งเราจะเรียกลูกจ้างกลุ่มนี้ว่า “ผู้ประกันตนภาคสมัครใจมาตรา 39”

สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม ได้นั้น จะต้องเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือผู้ประกันตนภาคบังคับที่ทำงานในสถานประกอบการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน และออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน

หากได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 แล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมใน 6 กรณี คือ
1. กรณีเจ็บป่วย
2. ทุพพลภาพ
3. คลอดบุตร
4. สงเคราะห์บุตร
5. ชราภาพ (บำเหน็จหรือบำนาญชราภาพ)
6. เสียชีวิต

โดยผู้ประกันตนจะต้องชำระเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเป็นผู้ประกันตน โดยสามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง ดังนี้

1. จ่ายด้วยเงินสด ณ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย และธนาคารธนชาต
2. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7 - Eleven) ที่ทำการไปรษณีย์ เซ็นเพย์ บิ๊กซี และเทสโก้ โลตัส
3. หักบัญชีเงินฝากธนาคาร 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ

วิธีการสมัคร ทำได้ง่าย ๆ เพียงนำบัตรประชาชนใบเดียวไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ที่สะดวก

สำหรับข้อแนะนำเมื่อท่านได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 แล้ว ควรนำส่งเงินสมทบอย่างต่อเนื่อง หากขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน ส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือน จะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน หมดโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองจากภาครัฐ

 

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วน ☎ 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ