นายจ้างมีหน้าที่หักเงินค่าจ้างลูกจ้างส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เพื่อประโยชน์ต่อลูกจ้างผู้ประกันตน ประโยชน์กับสังคมและ ประเทศชาติ ตามหลักการของกฎหมายประกันสังคม

Post on 12 กรกฎาคม 2562
by Area3
ฮิต: 220

นายจ้างมีหน้าที่หักเงินค่าจ้างลูกจ้างส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เพื่อประโยชน์ต่อลูกจ้างผู้ประกันตน ประโยชน์กับสังคมและ ประเทศชาติ ตามหลักการของกฎหมายประกันสังคม

การที่ลูกจ้างไปตกลงกับนายจ้างไม่ตัองหักเงินสมทบเพื่อหวังประโยชน์ระยะสั้นๆ เพราะจะได้ค่าจ้างเต็ม นอกจากจะขัดแย้งหลักการของกฎหมายแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนายจ้างกระทำผิดกฎหมายด้วย เพราะอาจเสียค่าปรับ เงินเพิ่ม

และพอลูกจ้างถูกเลิกจ้างเลิกจ้าง ก็จะมาเรียกร้องค่าเสียหายกับนายจ้างจากการขาดสิทธิจากระบบประกันสังคมอีก

ฟังแล้วก็ช่างย้อนแย้งเหลือเกิน

ดูในฎีกา 4031/2561

การกระทำของลูกจ้าง และนายจ้างในทำนองข้างต้นเป็นสิ่งที่อันตรายกับสังคมแรงงานมาก

 

FB : Narongrit Wannaso