วิธีการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ง่ายๆ เพียงใช้เลขบัตรประชาชน

Post on 11 กรกฎาคม 2562
by Area3
ฮิต: 63134

วิธีการขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ง่ายๆ เพียงใช้เลขบัตรประชาชน

1. ผู้ประกันตนลงทะเบียนสมาชิกในเว็บไซต์ http://empui.doe.go.th/auth/index โดยใช้ข้อมูลจากบัตรประชาชนพร้อมกรอกเลขหลังบัตรประชาชน (laser Code) โดยจะได้รหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบฯ

2. เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นแล้ว ให้ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน สปส. 2-01/7 พร้อมเอกสารประกอบการยื่นแบบคำขอ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน ส่งสำเนาแบบคำขอ ณ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ

3. การรายงานตัว สามารถรายงานตัวผ่านระบบได้เดือนละ 1 ครั้ง

กรณีผู้ประกันตนไม่สามารถขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ให้ไปขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ณ สำนักงานจัดหางาน เช่นเดิม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง /จังหวัด / สาขา /ที่ท่านสะดวก หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)