เงินค่าบริการ เป็น ค่าจ้าง หรือไม่ ?

Post on 09 กรกฎาคม 2562
by Area3
ฮิต: 1273

เงินค่าบริการ เป็น ค่าจ้าง หรือไม่ ?

หลักประการหนึ่งของ ค่าจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คือ เงินของ"นายจ้าง"ที่จ่ายให้ลูกจ้างเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติให้แก่ลูกจ้าง ฉะนั้น เงินของบุคคลอื่น แม้จะจ่ายผ่านนายจ้างให้กับลูกจ้างสืบเนื่องจากการทำงานหรือบริการ จึงมิใช่ค่าจ้างตามกฎหมายดังกล่าว

ศาลเคยตัดสินไว้ในฎีกาที่ 1846/2529

ผลของการตัดสินดังกล่าว นายจ้างยังคงต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างอย่างน้อยค่าจ้างขั้นต่ำ โดยจะนำเงินค่าบริการ ไปรวมคำนวณเป็นค่าจ้างขั้นต่ำไม่ได้

กิจการที่นายจ้างมักจะมีเงินค่าบริการ ก็เช่น กิจการโรงแรม ร้านอาหาร กิจการให้บริการอื่นๆ

ตามฎีกาด้านล่างนี้ แม้เงินค่าบริการที่เรียกจากลูกค้าของนายจ้าง จะมิใช่ ค่าจ้างตามกฎหมายประกันสังคม มิได้วินิจฉัยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ตาม แต่ผลคดีที่ศาลตัดสินว่ามิใช่ค่าจ้าง ก็น่าจะสอดคล้องกับที่ศาลเคยวินิจฉัยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

Cr. ย่อฎีกาโดยท่านเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง กองนิติการ กสร.