สิทธิหน้าที่ นายจ้างและลูกจ้างทำงานบ้าน

Post on 03 กรกฎาคม 2562
by Area3
ฮิต: 1818

สิทธิหน้าที่ นายจ้างและลูกจ้างทำงานบ้าน
การลา
• ลูกจ้างทำ งานบ้านมีสิทธิลาป่วยเท่าที่ป่วยจริงโดยได้รับค่าจ้าง
• ลูกจ้างทำ งานบ้านที่ลาป่ วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำ งานบ้านแสดงใบรับรองแพทย์
• ลูกจ้างทำ งานบ้านมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันลาป่วย ปีละไม่เกิน 30 วันทำงาน

 
สิทธิหน้าที่ นายจ้างและลูกจ้างทำงานบ้าน
การเลิกจ้าง
• นายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง
• นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง และค่าทำ งานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างทำงานบ้านภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่เลิกจ้าง
• กรณีนายจ้างเลิกจ้าง ลูกจ้างทำ งานบ้านมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามส่วนของวันหยุดพักผ่อนประจำ ปีที่ลูกจ้างทำ งานบ้านมีสิทธิได้รับ โดยลูกจ้างทำงานบ้านไม่ได้กระทำ ความผิดตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541สิทธิหน้าที่ นายจ้างและลูกจ้างทำงานบ้าน
ค่าจ้าง
• ค่าจ้างต้องเป็นเงินเท่านั้น
• ลูกจ้างทำ งานบ้านมีสิทธิได้รับค่าจ้างสำ หรับวันหยุดประจำสัปดาห์(เฉพาะลูกจ้างทำ งานบ้านรายเดือน) วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจำปี
• นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเงินไทย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้างทำงานบ้านให้ถูกต้องและตามกำหนดเวลา