นายจ้างเอกชนกำหนดระเบียบข้อบังคับฯ โดยการตัดหรือหักค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อการลงโทษทางวินัย ได้หรือไม่ ?

Post on 01 กรกฎาคม 2562
by Area3
ฮิต: 8930

นายจ้างเอกชนกำหนดระเบียบข้อบังคับฯ
โดยการตัดหรือหักค่าจ้างของลูกจ้างเพื่อการลงโทษทางวินัย ได้หรือไม่?

มีบางท่านลงใน fb นายจ้างสามารถทำได้อ้างฎีกาที่ 14036/2555 ด้านล่างนี้

แต่ลืมไปว่าตามฎีกาข้างต้นเป็นเรื่องที่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจฟ้องนายจ้างรัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่ภายใต้พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจ 2543 และประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และระเบียบข้อบังคับรัฐวิสาหกิจ ที่ระบุไว้ในข้อบังคับว่านายจ้างสามารถลงโทษทางวินัยด้วยการตัดค่าจ้างได้(ในทำนองกับพรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯม.88 ที่กฎหมายให้อำนาจไว้)

ถ้ามาพิจารณากฎหมายแรงงานภาคเอกชน คือ พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 ไม่ปรากฎให้นายจ้างระบุให้นายจ้างตัดหรือหักค่าจ้างเพื่อการลงโทษทางวินัยได้ และหากนายจ้างลงโทษทางวินัยด้วยการตัดค่าจ้าง ซึ่งน่าจะถือว่าเป็นการหักค่าจ้าง ก็จะขัดต่อมาตรา 76 ว 1 เพราะการหักด้วยเหตุดังกล่าวไม่เข้าข้อยกเว้นตาม(1)-(6) ของม.76 แต่ประการใด

และกรณีนายจ้างส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามม.108 (เดิม) หากระบุในข้อบังคับฯ ให้นายจ้างลงโทษทางวินัย โดยการหัก หรือลดค่าจ้าง (แม้ดูจะเบากว่าการเลิกจ้าง ) พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะสั่งให้นายจ้างแก้ไขโดยให้ตัดข้อบังคับฯในส่วนนั้นออกไป

เหตุที่ในกฎหมายเอกชนมิให้นายจ้างหักค่าจ้างของลูกจ้างที่ถึงกำหนดการจ่ายก็เพื่อคุ้มครองลูกจ้างให้ได้รับค่าจ้างซึ่งเป็นค่าตอบแทนการทำงานอย่างหนึ่งหลังจากที่ทำงานให้นายจ้างมาแล้วเพราะลูกจ้างจะต้องนำค่าจ้างไปแลกเปลี่ยนปัจจัยในการดำรงชีวิตของลูกจ้างและครอบครัว กฎหมายจึงให้ความคุ้มครองลูกจ้างไว้มิให้นายจ้างหักค่าจ้างและค่าตอบแทนอื่น เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายกำหนด

และกรณีลูกจ้างทำผิดวินัย นายจ้างมีทางเลือกที่จะลงโทษอย่างอื่นได้ นอกจากการหักค่าจ้าง เช่น การตักเตือน การหักงาน หรือมีมาตรการ อื่นๆ ซึ่งไม่กระทบต่อค่าจ้างที่ลูกจ้างจะได้รับตามสัญญาและตามกฎหมาย

นอกจากนี้กรณีลูกจ้างทำผิดวินัยหรือผิด สัญญาจ้าง หากเกิดความเสียหายต่อนายจ้างนายจ้างจะหักค่าเสียหายก็แต่เฉพาะลูกจ้างจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น ทั้งลูกจ้างจะต้องยินยอมด้วย และความยินยอมต้องชัดเจนหรือทำเป็นหนังสือ และหักได้ไม่เกิน 20%ของแต่ละงวด ด้วยตามม.76(5) และม.77 จะเห็นได้ว่ากฎหมายเคร่งครัดมาก

สรุป การหักค่าจ้างเพื่อลงโทษทางวินัยในข้อบังคับฯในระบบกฎหมายแรงงานเอกชน จึงไม่อาจทำได้

อนึ่ง การลดค่าจ้าง ศาลเคยตัดสินหลายคดีว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณกับลูกจ้าง จะทำได้ก็ต่อเมื่อลูกจ้างยินยอม หากลดค่าจ้าง โดยลูกจ้างยินยอม ไม่ว่าจะลดด้วยมูลเหตุที่ลูกจ้างทำผิดวินัยหรือ เหตุอื่น เช่น รายได้นายจ้างลดลง ก็เป็นการลดค่าจ้างในบริษทการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ลูกจ้างยินยอมหาใช่เป็นการลงโทษทางวินัยของฝ่ายนายจ้างซึ่งมิได้อาศัยความยินยอมของฝ่ายลูกจ้างแต่ประการใดไม่

 

 

FB: Narongrit Wannaso