สิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง กรณีนายจ้างประสงค์ย้ายสถานประกอบกิจการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

Post on 21 มิถุนายน 2562
by Area3
ฮิต: 1951

สิทธิและหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง กรณีนายจ้างประสงค์ย้ายสถานประกอบกิจการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน


▶ หน้าที่ของนายจ้าง
1. ต้องปิดประกาศแจ้งการย้ายสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศในที่เปิดเผยติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนย้ายสถานประกอบกิจการ
- ที่ตั้งของสถานที่แห่งใหม่ที่จะย้ายไป
- วันที่ย้ายสถานประกอบกิจการ
- ลูกจ้างผู้ที่ต้องย้ายไปที่แห่งใหม่

2. มีหน้าที่จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยพิเศษ แล้วแต่กรณี ให้แก่ลูกจ้าง ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญา (วันที่ย้ายสถานประกอบกิจการ) เมื่อลูกจ้างแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือว่าไม่ตอ้งการย้ายไปที่แห่งใหม่

3. กรณีนายจ้างไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของลูกจ้างที่ไม่ประสงค์ย้ายไปสถานที่แห่งใหม่ นายจ้างสามารถยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากลูกจ้าง

▶ หน้าที่ของลูกจ้าง
1. เมื่อลูกจ้างเห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการมีผลกระทบสําคัญต่อการดํารงชีวิตตามปกติต่อตนเองหรือครอบครัว และลูกจ้างไม่ประสงค์ไปทํางาน ณ สถานที่แห่งใหม่
ลูกจ้างมีหน้าที่ทํางานตามปกติจนถึงวันก่อนวันที่ย้ายสถานประกอบกิจการ แม้ลูกจ้างจะมีหนังสือแจ้งความประสงค์ว่าไม่ต้องการย้ายไปทํางานยังที่แห่งใหม่แล้วก็ตาม เนื่องจากกฎหมายกําหนดให้วันที่ย้ายสถานประกอบกิจการเป็นวันที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง

2. กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการโดยไม่ปิดประกาศแจ้งการย้าย หากลูกจ้างไม่ประสงค์ไปทํางาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ ลูกจ้างต้องแจ้งความประสงค์ให้นายจ้างทราบเป็นหนังสือภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ย้ายสถานประกอบกิจการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th หรือ #สายด่วนกระทรวงแรงงาน1506 กด 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน #กระทรวงแรงงาน