การทำโครงการสมัครใจลาออกในสถานประกอบการว่าลูกจ้างจะเสียประโยชน์อะไรบ้าง ทำไมนายจ้างไม่เลิกจ้างแต่ใช้วิธีนี้แทน ?

Post on 19 มิถุนายน 2562
by Area3
ฮิต: 8601

คำถามนี้ถามได้ดีมาก

การทำโครงการดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากนายจ้างต้องการจะลดคนในองค์กร อาจจะด้วยสาเหตุมาจากรายได้ลด กำไรหด ภาวะเศรฐกิจอยู่ช่วงขาลง ต้องการปรับโครงสร้างองค์กร คนล้มงาน ต้องการลดจำนวนลูกจ้างลง เพื่อลดต้นทุนด้านแรงงานลง ด้วยการทำโครงการดังกล่าว

ในทางปฏิบัตินายจ้างจะกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเข้า โครงการ และอาจจะกำหนด จำนวน คนที่จะเข้าโครงการ และกำหนดสิทธิประโยชน์ตอบแทนให้ลูกจ้างซึ่งส่วนใหญ่จะสูงกว่าอัตราค่าชดเชยที่จะได้รับหากเลิกจ้าง เช่น ปกติอายุงาน 10 ปีจะได้ค่าชดเชย 10 เดือน นายจ้างจะเพิ่มให้อีก 3 เดือน และอาจให้ค่าจ้างวันพักร้อนให้อีก

ลูกจ้างที่เข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไข ตามที่นายจ้างประกาศกำหนด ก็จะสมัครเข้ามาให้นายจ้างคัดเลือก เมื่อคัดเลือกเสร็จก็จะทำข้อตกลงให้ลูกจ้างลงชื่อในบันทึกรับเงินสิทธิประโยชน์ตามที่กำหนด และในบันทึกจะมีข้อความในทำนองลูกจ้างจะไม่เรียกร้องเงินใดๆ จากนายจ้างอีกต่อไป หรือบางกรณีจะให้ลูกจ้างเขียนใบลาออกด้วย

โครงการดังกล่าว ตลอดจนมีการทำสัญญาข้อตกลงรับเงินสิทธิประโยชน์ บันทึกลงชื่อทั้งสองฝ่ายไว้ ถือว่าเป็นการตกลงเลิกสัญญาจ้าง หรือบางกรณีนายจ้างอาจะให้ลูกจ้างทำบันทึกลาออกแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งในทางกฎหมายเป็นสัญญาชนิดหนึ่ง หากมิได้ทำขึ้นด้วยการถูกฉ้อฉล หลอกลวง ขุ่มขู่ ก็สามารถใช้บังคับกันได้ จึงไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง ดังนั้น ลูกจ้างจะไปฟ้องเรียกเงินสืบเนื่องจากการเลิกจ้าง เช่น ค่าชดเชย ค่าบอกกล่าว ค่าเสียหายจากการเลิกจ้าง จากนายจ้างอีกไม่ได้ และไม่ถือว่านายจ้างทำผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีโทษทางอาญา
บางกรณีเข้าลักษณะเป็นการประณีประนอมยอมความกัน จึงมาฟ้องร้องกันอีกไม่ได้

ดูฎีกาที่ 11611/2554, 2067-68/2558 เป็นต้น

อนึ่ง จำนวนเงินที่นายจ้างจะจ่ายให้ลูกจ้างจากการเข้าโครงการ แม้นายจ้างจะกำหนดฝ่ายเดียวไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ก่อนจะตัดสินใจลูกจ้างสามารถเจรจาตกลงให้สูงขึ้นได้ โดยอ้างเหตุผลความจำเป็นที่ต้องขอเพิ่มจำนวนขึ้นอีก หากนายจ้างยอมก็จะได้ยอดที่สูงขึ้น หากไม่ยอม ก็อาจไม่เข้าโครงการ และทำงานต่อไป จนกว่าจะถูกเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ

 

 FB : Narongrit Wannaso