ตราบใดที่ลูกจ้างยังไม่ถูกนายจ้างเลิกจ้าง หรือ ลูกจ้างยังไม่ได้ลาอออก ก็ยังคงมีหน้าที่ต้องทำงานให้นายจ้าง

Post on 17 มิถุนายน 2562
by Area3
ฮิต: 339

ตราบใดที่ลูกจ้างยังไม่ถูกนายจ้างเลิกจ้าง หรือ ลูกจ้างยังไม่ได้ลาอออก ก็ยังคงมีหน้าที่ต้องทำงานให้นายจ้าง

ลูกจ้างจะไม่ไปทำงานก็ต้องลางาน หรือไม่ไปทำงานเพราะเป็นวันหยุดงานตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งของนายจ้าง

ลูกจ้างจะไปพบนิติกร ของศาลแรงงาน (หรือ นิติกรหรือพนักงานตรวจแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน หรือไปทำกิจธุระอื่นใด ) ลูกจ้างจะต้องลางานหรือลากิจไป


มิใช่หยุดงานไปเองโดยพลการ มิฉะนั้นจะถือเป็นการละทิ้งหน้าที่ได้ เช่นฎีกาด้านล่างนี้

 

 

FB : Narongrit Wannaso