"ค่าจ้าง" นายจ้างก็ชอบที่จะไม่จ่ายให้ลูกจ้างได้ เพราะลูกจ้างไม่ได้มาทำงานให้กับนายจ้าง

Post on 11 มิถุนายน 2562
by Area3
ฮิต: 474

ลูกจ้างขาดงาน ละทิ้งหน้าที่ ลาไม่ถูกระเบียบข้อบังคับฯ ของนายจ้างซึ่งอาจจะถือว่าเป็นการขาดงาน ทำผิดวินัยที่นายจ้างอาจจะลงโทษทางวินัยได้

แต่ในส่วนของ "ค่าจ้าง" นายจ้างก็ชอบที่จะไม่จ่ายให้ลูกจ้างได้เพราะลูกจ้างไม่ได้มาทำงานให้กับนายจ้าง

เช่นในฎีกานี้ที่ศาลใช้คำว่า "ตัดค่าจ้าง " (ที่ถูกน่าจะใช้คำว่าไม่จ่ายค่าจ้าง)
และถ้าขาดงาน ละทิ้งหน้าที่ 1 วันก็ไม่จ่ายเท่ากับวันที่ขาดงาน 1 วัน
มิใช่ไม่จ่าย 2 วัน หรือไปตัดค่าจ้าง ลูกจ้าง 2 วัน ทั้งที่ลูกจ้างเขาขาดงาน ละทิ้งหน้าที่เพียงวันเดียว

 

 

FB : Narongrit Wannaso