พนักงานผิดซ้ำหนังสือเตือน ฉบับที่ 2 จำเป็นต้องออกหนังสือเตือนอีกรอบหรือไม่ ?

Post on 04 มิถุนายน 2562
by Area3
ฮิต: 4067

กรณีคำถามนี้ ก็อยู่ที่ระเบียบ ข้อบังคับของนายจ้าง กำหนดไว้ อย่างไร อาจแบ่งเป็น

1. ถ้ากำหนดระเบียบไว้ว่าลูกจ้างทำผิดวินัยในเรื่องใด แล้ว นายจ้างจะออกหน้งสือเตือนกี่ฉบับ กี่ครั้งในรอบ เวลาเท่าใดก่อน ถึงจะเลิกจ้าง เมื่อกำหนดไว้อย่างไร นายจ้างจะต้องดำเนินการตามที่ข้อบังคับ ระเบียบกำหนดไว้ จะไปข้ามขั้นตอนไม่ได้ ถ้านายจ้างลงโทษเลิกจ้างทันที นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย ตาม ม.118 เพราะอาจไม่เข้าข้อยกเว้นที่ไม่ต้องจ่ายตาม ม.119(4) แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ

เทียบฎีกาที่ 5679/2530 (นายจ้างออกหนังสือเตือนลูกจ้างเพียงครั้งเดียวแล้วเลิกจ้างโดยไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบข้อบังคับ)

และการเลิกจ้างโดยข้ามขั้นตอนดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตาม พรบ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ ม.49 นายจ้างต้องใช้ค่าเสียหายให้ลูกจ้างอีกด้วย เทียบฎีกาที่ 3360/2526

2. ถ้าระเบียบข้อบังคับฯ มิได้กำหนดขั้นตอนการออกหนังสือเตือน ก่อนการลงโทษด้วยการเลิกจ้างเอาไว้ นายจ้างก็สามารถเลิกจ้างได้ทันที

ส่วนกรณีที่นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง หรือไม่ก็ต้องพิจารณาว่าเข้าข้อยกเว้นที่ไม่ต้องจ่ายตามม.119(4) หรือไม่ เช่น นายจ้างได้เตือนเป็นหนังสือ,หนังสือเตือนออกโดยผู้มีอำนาจ, หนังสือเตือนมีข้อความระบุถึงกระทำความผิดและข้อห้ามทำผิดซ้ำอีก, ความผิดที่เตือนครั้งแรก กับครั้งหลังเป็นการทำผิดซ้ำคำเตือน หรือไม่ เป็นต้น หากหนังสือเตือนเป็นการเตือนที่ไม่ชอบ ลูกจ้างมาทำผิดอีกย่อมไม่เป็นการทำผิดซ้ำคำเตือนในความหมายของ ม.119 (4) นายจ้างเลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย

 

FB : Narongrit Wannaso