การตั้งเงื่อนไขการลากิจธุระอันจำเป็น ?

Post on 27 พฤษภาคม 2562
by Area3
ฮิต: 3349


ถ้าเป็นเงื่อนไข ว่าลูกจ้างต้องผ่านการทดลองงานก่อน หรือต้องทำงานครบปีก่อนจึงจะลาได้ เช่นนี้ นายจ้างคงจะทำไม่ได้เพราะกฎหมายมิได้กำหนดไว้ ดังนั้น แม้ลูกจ้างพึ่งเข้าทำงานหรืออยู่ระหว่างทดลองงาน ก็มีสิทธิลาไปทำกิจธุระให้เสร็จสิ้น หากมีกิจธุระอันจำเป็นจริง (และไม่ต้องไปทำงานให้นายจ้าง)

สิทธิการลานี้ จะต่างกับสิทธิหยุดงานประเภทวันหยุดพักผ่อนประจำปี หรือพักร้อน ที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิของลูกจ้างไว้ ว่าต้องทำงานครบปีก่อนจึงจะมีสิทธิได้หยุด และแม้จะอยู่ระหว่างทดลองงานแต่ลูกจ้างทำงานครบ 1 ปี ก็มีสิทธิหยุดพักร้อน เนื่องจากกฎหมายมิได้เอาเงื่อนไข การผ่านทดลองงาน มาเป็นเกณฑ์การใช้สิทธิของลูกจ้าง

ส่วนกรณีจะเเบ่งช่วงเวลาให้ลูกจ้างมีสิทธิลา นั้น กิจธุระจำเป็นบางอย่างอาจจะกำหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิได้ เช่น การไปทำหรือต่อใบขับขี่รถยนต์

แต่กิจธุระจำเป็นบางอย่างจะไปกะเกณฑ์ให้ลูกจ้างไปทำกิจธุระคงไม่ได้ เช่น สิทธิลากิจไปจัดงานศพบิดา/มารดา ของลูกจ้าง ลูกจ้างจะไปกำหนดให้ความตายของบิดา/มารดาในช่วงนั้นช่วงนี้คงจะไม่ได้

อย่างที่เคยเขียนใว้ในfb การลากิจธุระอันจำเป็น กฎหมายเขียนไว้สั้นๆ ไม่อยากไปก้าวล่วงกะเกณฑ์ลายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการลาให้นายจ้าง ลูกจ้าง มีสิทธิ หน้าที่ต่อกันเพราะมีรายละเอียดแต่ละกรณีร้อยแปดพันเก้า ฉะนั้นทั้งสองฝ่ายจึงต้องไปคุย ไปตกลงกันให้เกิดความสมดุล อย่างมีเหตุมีผล ระหว่าง

"กิจธุระอันจำเป็นที่ต้องลาไปทำของลูกจ้าง กับหน้าที่ตามสัญญาจ้างที่ต้องทำให้นายจ้าง"

 

 

FB : Narongrit Wannaso