ผลการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิลากิจตามกฎหมายใหม่ ต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

Post on 21 พฤษภาคม 2562
by Area3
ฮิต: 828

ผลการแก้ไขเพิ่มเติมสิทธิลากิจตามกฎหมายใหม่ ต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

ถ้าข้อบังคับฯ ของนายจ้างไม่ได้กำหนดจำนวนวันลากิจไว้หรือกำหนดไว้แต่ไม่ถึง 3 วันทำงานต่อปี หรือนายจ้างมิได้กำหนดจ่ายค่าจ้างในวันลากิจให้ลูกจ้างที่ลาหรือกำหนดไว้ แต่ไม่ถึง 3 วันทำงานต่อปีเหล่านี้ นายจ้างต้องไปแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่

แต่สำหรับนายจ้างรายใด กำหนดให้สิทธิลากิจเกิน 3 วัน รวมทั้งกำหนดจ่ายค่าจ้างในวันที่ลูกจ้างลา 3 วันหรือมากกว่าอยู่แล้ว ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับกฎหมายอยู่แล้วนายจ้างก็ไม่ต้องไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับฯ แต่ประการใด

ส่วนนายจ้างรายเล็กรายน้อยที่มีลูกจ้างไม่ถึง 10 คน แม้ไม่ต้องจัดให้มีข้อบังคับฯตามกฎหมาย แต่นายจ้างก็ควรประกาศสิทธิลากิจ ตามม.34 และ ม.57/1 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ ปี 2562 ให้ลูกจ้างได้ทราบ จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่ได้

 

FB : Narongrit Wannaso