การลาออกต้องได้รับอนุมัติจากนายจ้างหรือไม่ ?

Post on 02 พฤษภาคม 2562
by Area3
ฮิต: 430

นายจ้างบางรายกำหนดระเบียบ ข้อบังคับฯ ว่าพนักงานจะลาออกจะต้องได้รับอนุมัติจากนายจ้างก่อน แม้การเขียนไว้จะไม่ขัดต่อกฎหมาย เพราะม.17 ว 2 แห่งพรบ.ระบุเพียงอาจบอกกล่าวล่วงหน้าให้นายจ้างทราบก่อนลาออกเท่านั้น ถ้าลูกจ้างลาออกไม่ชอบ เช่น ไม่บอกกล่วงหน้าก่อน หรือนายจ้างไม่อนุมัติ

ก็มีผลทำให้ลูกจ้างทำผิดสัญญา หรือข้อบังคับฯของนายจ้าง เเละหากเกิดความเสียหายกับนายจ้าง ลูกจ้างก็อาจจะต้องรับผิดในความเสียหายต่อนายจ้าง เท่านั้น

แต่การลาออกของลูกจ้างก็มีผลเป็นการเลิกสัญญาเมื่อนายจ้างได้ทราบการลาออกของลูกจ้างแล้ว ทำให้สัญญาจ้างระงับไปไม่มีความเป็นนายจ้างลูกจ้างกันต่อไป

ดูฎีกาที 6020/2545 ;10161/2551

สรุป เเม้นายจ้างจะยังไม่อนุมัติ อนุญาตให้ลาออก แต่การลาออกก็มีผล ทำให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลง

เมื่อสัญญาสิ้นสุด เเล้ว นายจ้างจะมาเลิกจ้างอีกไม่ได้ นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างที่ลูกจ้างทำมา จ่ายคืนเงินประกัน ภายใน 7 วัน (ถ้ามี) เป็นต้น

 

FB : Narongrit Wannaso