Q&A สิทธิลากิจ ตามกฎหมายใหม่

Post on 30 เมษายน 2562
by Area3
ฮิต: 1060

กรณีข้อ 1 นายจ้างไม่ให้ลา ทั้งๆที่ลูกจ้างใช้สิทธิลากิจธุระอันจำเป็นตาม ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายแล้ว การที่นายจ้างไม่อนุมัติหรือจัดให้ลากิจโดยไม่มีเหตุผลรองรับ ย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้กฎหมายจะไม่มีโทษทางอาญา แต่ถ้าลูกจ้างซึ่งใช้สิทธิลาได้หยุดงานจากการสิทธิลาโดยชอบแล้ว นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างในวันที่ลูกจ้าง หยุดงาน ตาม ม.57/1 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานฯแก้ไข ปี 2562 หากไม่จ่ายย่อมมีโทษตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

แต่ถ้าลูกจ้างไม่ได้หยุดงานเนื่องจากนายจ้างไม่อนุมัติให้ลา (ทั้งๆที่มีสิทธิหยุด) โดยมาทำงานตามปกติ

แสดงว่าลูกจ้างไม่ได้ลากิจ นายจ้างจึงไม่ต้องจ่ายเป็นเงินค่าจ้าง เหมือนวันหยุดพักผ่อนประจำปี หรือพักร้อน เพราะ ลากิจฯ เป็นสิทธิหยุดงานประเภท" วันลา "เนื่องมาจากลูกจ้างมีกิจธุระอันจำเป็นที่ต้องไปดำเนินการหรือสะสางในช่วงที่ตรงกับวันทำงานให้นายจ้าง ซึ่งแตกต่างจากสิทธิหยุดงานประเภท"วันหยุด" ที่นายจ้างมี"หน้าที่" ตัองจัดให้ลูกจ้างหยุดตามกฎหมาย หากไม่จัดอาจได้รับโทษตามกฎหมาย

กรณี 2 ไม่ต้องจ่ายเงินคืน ด้วยเหตุผลเช่นเดียวกับข้อ 1

 

 


FB : Narongrit Wannaso