เหตุใดการเปลี่ยนตัวนายจ้าง จะต้องให้ลูกจ้างยินยอมด้วย ?

Post on 26 เมษายน 2562
by Area3
ฮิต: 445

เนื่องจากการเปลี่ยนตัวนายจ้างจากที่เคยทำงานเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดิมไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนใหม่ อาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ, ตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ สถานที่ทำงาน รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆ

ย่อมเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อย ถ้าสิ่งต่างๆ ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทุกประการ โดยปกติทั่วๆไป ลูกจ้างย่อมจะยินยอมเปลี่ยนแปลงโดยไปทำกับนายจ้างรายใหม่

 

แต่ในทางชีวิตจริงในบางกรณีการเปลี่ยนนายจ้างไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเสมอไป เช่น ลูกจ้างอาจถูกลด ค่าจ้าง สวัสดิการ เปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ อายุงานเริ่มใหม่ หรือบางกรณีลูกจ้างอาจจะเดินทางไปทำงานกับนายจ้างที่ตั้งในที่ใหม่ที่ไกลกว่าเดิม เป็นต้น

 

ฉะนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองลูกจ้าง กฎหมาย ม.13 จึงกำหนดให้ลูกจ้างจะต้องสมัครใจ ยินยอมไปทำงานกับนายจ้างคนใหม่ด้วย มิใช้ให้อำนาจนายจ้างฝ่ายเดียวที่จะสั่งให้ไปทำงาน มอบอำนาจบังคับบัญชาไปให้นายจ้างคนใหม่ ซึ่งความยินยอมของลูกจ้างอาจยินยอมโดยชัดเจนเป็นหนังสือหรือโดยปริยายก็ได้

 

หากลูกจ้างไม่ยินยอม ลูกจ้างก็ยังเป็นลูกจ้างของนายจ้าง มีหน้าที่ทำงานตามสัญญาจ้างต่อไป และนายจ้างก็มีหน้าที่มอบหมายงานให้ลูกจ้างทำ และจ่ายค่าจ้างให้เช่นเดิม จนกว่านายจ้างจะเลิกจ้างหรือลูกจ้างจะเกษียณอายุหรือขอเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 60 ปี ตามม.118/1 แห่งพรบ.คุ้มครองแรงงานฯ