การใช้ระบบการลงโทษทางวินัยลูกจ้างแล้วมีการตัดคะเเนน มีผลดีอย่างไร ?

Post on 22 เมษายน 2562
by Area3
ฮิต: 258

ระบบการตัดคะเเนนเมื่อลูกจ้างทำผิดวินัยตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน มีนายจ้างบางรายนำมาใช้กับลูกจ้างที่ทำผิดวินัย

คะเเนนที่ถูดตัด นำมาใช้ประโยชน์หลายๆ ประการ เช่น นำมาเป็นปัจจัยในการจ่ายโบนัส /ขึ้นค่าจ้างประจำปี รวมทั้งนำมาเป็นเหตุในการเลิกจ้างได้

ผลดีของการนำระบบดังกล่าวมาใช้ย่อมทำให้ลูกจ้างได้ทราบล่วงหน้าว่า ทำผิดในเรื่องใด จะถูกตัดคะเเนนเท่าใด และจะมีผลในเรื่องใด เช่น มาสาย 2 ครั้งในรอบเดือนจะถูกตัดคะเเนน 10 คะเเนน เป็นต้น

ผลดีอีกประการหนึ่งคือ หากนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุที่ลูกจ้างถูดตัดคะแนนตามที่นายจ้างประกาศกำหนดไว้ล่วงหน้า ย่อมเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุผลอันสมควร จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม นายจ้างไม่ต้องใช้ค่าเสียหายแก่ลูกจ้าง

เช่น ในฎีกาที่ 5463/2555 ลูกจ้างถูกตัดคะเเนนทางวินัย 80 คะเเนนในรอบปี แล้วถูกนายจ้างเลิกจ้าง มาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากนายจ้าง ศาลยกฟ้อง เพราะ นายจ้างมีเหตุที่จะเลิกจ้างตามระเบียบข้อบังคับ

 

FB : Narongrit Wannaso