ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน (คร.7) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ผ่านทางระบบออนไลน์

Post on 03 เมษายน 2562
by Area3
ฮิต: 166

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน (คร.7)

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ผ่านทางระบบออนไลน์ http://s90.labour.go.th/e_request/login.php