ถ้าคำสั่งโยกย้ายไม่ชอบ หากเจรจาพูดคุยกับนายจ้างแล้วไม่เป็นผล ลูกจ้างจะต้องดำเนินการอย่างไรได้บ้าง ?

Post on 19 กุมภาพันธ์ 2564
by Area3
ฮิต: 219

การย้ายตำแหน่งหน้าที่ลูกจ้าง แม้อาจจะเป็นสิทธิในทางจัดการของฝ่ายนายจ้าง (management right)
และลูกจ้างจะต้องทำตามคำสั่งโยกย้าย หากเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมกับลูกจ้าง  

แต่ถ้าคำสั่งโยกย้ายไม่ชอบ หากเจรจาพูดคุยกับนายจ้างแล้วไม่เป็นผล ลูกจ้างจะต้องดำเนินการอย่างไรได้บ้าง ?

... เช่น การย้ายกรรมการลูกจ้างจากตำแหน่งพนักงานขับรถ ไปเป็นรักษาการในตำแหน่งผู้ช่วย ผจก.ฝ่ายขนส่ง
นายจ้างออกคำสั่งย้ายเพราะลูกจ้างมีส่วนร่วมในการจัดตั้งสหภาพแรงงานในสถานประกอยการของนายจ้าง อันเป็นการกลั่นแกล้งลูกจ้างย่อมเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต ย่อมเป็นการไม่ชอบ  

การย้ายในลักษณะดังกล่าวเป็นการโต้แย้งสิทธิของลูกจ้าง ลูกจ้างก็อาจฟ้องนายจ้างต่อศาลแรงงานให้เพิกถอนคำสั่งย้าย และให้มีคำสั่งให้นายจ้างให้ลูกจ้างไปทำงานในตำแหน่ง
เดิม โดยได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือเหมือเดิมได้ ตามฎีกาที่ 5462/2555FB : Narongrit Wannaso