เมื่อลูกจ้างยื่นหนังสือลาออก และนายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานไปทันทีสามารถทำได้หรือไม่ ?

Post on 16 กุมภาพันธ์ 2564
by Area3
ฮิต: 372

เมื่อลูกจ้างยื่นหนังสือลาออก และนายจ้างให้ลูกจ้างออกจากงานไปทันทีสามารถทำได้หรือไม่ ?

ในหนังสือลาออกของลูกจ้างมักจะเขียนว่าขอลาออกโดยให้หนังสือลาออกมีผลในอีก 30 วันนับแต่วันที่ยื่นหนังสือลาออก

แต่นายจ้างใจร้อน อนุมัติให้ลาออกทันทีก็สามารถที่จะทำได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง

ทั้งนี้ เพราะเป็นการสมเจตนาที่ลูกจ้างจะออกอยู่ก่อนแล้ว นายจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยออกด้วย เพราะไม่ใช่การเลิกจ้าง "แต่หนังสือเลิกจ้างของลูกจ้างนายจ้างจะร่น หรือขยายไม่ได้"  

การให้ออกทันทีย่อมเป็นการร่นหรือขยายหนังสือเลิกจ้าง ย่อมถือได้ว่าเป็นการทำให้ลูกจ้างเสียหายจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้แก่ลูกจ้าง เท่ากับค่าจ้างจนถึงวันที่ลูกจ้างประสงค์จะออก

ที่มา คำพิพากษาฎีกา 1196-1218/2546FB : กฎหมายแรงงาน