เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร (ประกันสังคม) ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร เหมาจ่าย ๘๐๐ บาท ต่อบุตร ๑ คน เริ่มใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔

Post on 26 มกราคม 2564
by Area3
ฮิต: 352

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร (ประกันสังคม)

ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร เหมาจ่าย ๘๐๐ บาท ต่อบุตร ๑ คน

เริ่มใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔