ลูกจ้างทดลองงานกฎหมายคุ้มครองเหมือนลูกจ้างทั่วไป ...

Post on 20 มกราคม 2564
by Area3
ฮิต: 500

ลูกจ้างทดลองงานกฎหมายคุ้มครองเหมือนลูกจ้างทั่วไป ...


สัญญาทดลองงานเขียนว่า “ในการทดลองงานนายจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลของการเลิกจ้างและลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ” ผลเป็นอย่างไร ?


สัญญาที่เขียนด้วยข้อความข้างต้นเป็นข้อความที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย โดยเฉพาะมาตรา ๑๗ วรรคสอง ที่กำหนดให้สัญญาทดลองงานซึ่งเป็นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนจะต้องบอกกล่าวในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดการจ่ายค่าจ้างเพื่อให้มีผลเป็นการเลิกจ้างเมื่อถึงกำหนดการจ่ายค่าจ้างในคราวถัดไป (ฎีกา ๖๗๙๖/๒๕๔๖)


เช่นนี้ การที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างทดลองงานจะต้องบอกกล่าวด้วย หากไม่บอกกล่าวหรือบอกกล่าวไม่ครบ ๑ รอบการจ่ายค่าจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า


ข้อสังเกต
นอกจากนี้สิทธิต่างๆ ของลูกจ้างทดลองงานในการใช้สิทธิวันหยุด วันลา มีสิทธิเหมือนลูกจ้างทั่วไปทุกประการ เว้นแต่กรณีวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่กำหนดให้ต้องทำงานครบ ๑ ปีก่อนจึงจะมีสิทธิได้
FB : กฎหมายแรงงาน