นายจ้างอ้างเหตุในการเลิกจ้างเพราะลูกจ้างละเลยต่อหน้าที่ ขาดความรับผิดชอบ ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ?

Post on 14 มกราคม 2564
by Area3
ฮิต: 217

นายจ้างอ้างเหตุในการเลิกจ้างเพราะลูกจ้างละเลยต่อหน้าที่ ขาดความรับผิดชอบ ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ

เช่นนี้ แม้ข้ออ้างในการเลิกจ้างดังกล่าวจะถือว่าลูกจ้างทำผิดระเบียบข้อบังคับของนายจ้างก็ตาม

แต่นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง(ที่มีอายุงานตั้งแต่ 120 วันขึ้นไป)

เพราะเหตุที่นำมาอ้างในการเลิกจ้างมิใช่กรณีที่ลูกจ้างทำความผิดตามที่ระบุไว้ในมาตรา 119 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ

ดูฎีกาที่ 1254/2546FB : Narongrit Wannaso