ผลของการตกลงผ่อนค่าชดเชยจากการเลิกจ้าง

Post on 12 มกราคม 2564
by Area3
ฮิต: 1089

ผลของการตกลงผ่อนค่าชดเชยจากการเลิกจ้าง

แม้กฎหมายคุ้มครองแรงงานจะกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามสิทธิในกฎหมาย
โดยต้องจ่ายค่าชดเชยทันทีเมื่อเลิกจ้าง และต้องจ่ายทั้งจำนวนหรือทั้งหมดที่ลูกจ้างมีสิทธิจะได้รับตามกฎหมายก็ตาม

แต่นายจ้างบางรายก็อาจจะประสบปัญหาทางด้านการเงิน อีกทั้งจำนวนที่จ่ายอาจจะมีจำนวนมาก และจ่ายให้ลูกจ้างหลายๆคนพร้อมกัน จึงไม่อาจจะจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างทั้งหมดในคราวเดียวกัน
เช่นนี้ นายจ้างก็อาจจะตกลงจ่ายค่าชดเชยเป็นงวดๆ ให้กับลูกจ้าง หากลูกจ้างยินยอมก็สามารถทำได้ เพราะเป็นการตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทางแพ่งเกี่ยวกับการรับค่าชดเชย
ทั้งมิใช่การตกลงระงับสิทธิในค่าชดเชยของลูกจ้างอย่างสิ้งเชิงอันจะขัดต่อกฎหมายแต่ประการใด

และหากนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยตามที่ตกลงผ่อนชำระ ไม่ว่างวดหนึ่งงวดใด
ลูกจ้างก็สามารถฟ้องบังคับค่าชดเชยจากนายจ้างที่ศาลแรงงานต่อไปได้

ดูฎีกาที่ 15780/2555 ด้านล่าง และคำพิพากษาศาลชำนัญพิเศษที่ 1109/2561


FB : Narongrit Wannaso