การระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่ กับค่าทดแทนการว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโควิด 19 ตามกฎกระทรวงฉบับใหม่

Post on 06 มกราคม 2564
by Area3
ฮิต: 410

การระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่ กับค่าทดแทนการว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโควิด 19 ตามกฎกระทรวงฉบับใหม่

สรุปสั้นๆ ว่า หากลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานเพราะต้องถูกกักตัว/เฝ้าระวังโรค  หรือเพราะทางการสั่งปิดสถานที่ สถานประกอบการชั่วคราวเพื่อป้องกันโรค เท่านั้นถ้านายจ้างปิดกิจการหรือสถานที่ชั่วคราวมาจากเหตุอื่นๆ นอกจากนี้

จะไม่เข้ากฎกระทรวงนี้ โดยในระหว่างที่ไม่ได้ทำงานหรือหยุดกิจการ ลูกจ้างจึงไม่ได้รับค่าจ้างลูกจ้างมีสิทธิขอรับเงินทดแทนว่างงานจากประกันสังคม  50% ของค่าจ้าง ตลอดเวลาที่หยุดงาน แต่ไม่เกิน 90 วัน

โดยมีสิทธิยื่นขอย้อนไปตั้งแต่ 19 ธ.ค.2563 เป็นต้นไป

การยื่นคำขอรับเงินของลูกจ้างและ การออกหนังสือรับรองของนายจ้าง ก็ยื่นทางอีเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกับกฎกระทรวงฉบับเดิม

ข้อสังเกตุ

1. กฎกระทรวงฉบับใหม่ กรณีนายจ้างหยุดกิจการเนื่องจากทางราชการสั่งปิดชั่วคราว ทำให้ลูกจ้างไม่ได้ทำงานเท่านั้น ฉะนั้น หากนายจ้างปิดกิจการเอง เพราะเหตุผลทางธุรกิจ ค้าขายไม่ดี ไม่มีลูกค้า รายได้ลดลง ขาดทุด แม้จะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมาจากโควิดระบาด ก็ไม่ทำให้ลูกจ้างมีสิทธิขอเงินทดแทนว่างงานตามกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้ได้ ต่างจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่ลูกจ้างอาจจะมีสิทธิ

2. กฎกระทรวงใหม่ กำหนดอัตราเงินทดแทน 50% แต่กฎกระทรวงเดิม 62% ของค่าจ้าง แต่ทั้ง 2 กฎกระทรวงขอได้ไม่เกิน 90 วัน

3. ระยะเวลา ลูกจ้างที่เข้าเกณฑ์ยื่นขอย้อนหลังได้ตั้งแต่ 19 ธ.ค.2563 เป็นต้นไป โดยไม่จำกัดเวลาได้สิทธิไม่เกิน 90 วัน แต่กฎกระทรวงเดิมจำกัดเหตุในการยื่นขอรับสิทธิไว้ตั้งแต่ 1.มี.ค.ถึง 31 ส.ค.2563 เท่านั้น

 


FB : Narongrit Wannaso