ถามว่า : การประกาศวันหยุดตามประเพณีมีหลักเกณฑ์อย่างไร และเมื่อประกาศแล้วนายจ้างจะตกลงกับลูกจ้างให้หยุดวันอื่นชดเชยได้ หรือไม่ เพียงใด ?

Post on 30 ธันวาคม 2563
by Area3
ฮิต: 176

ถามว่า : การประกาศวันหยุดตามประเพณีมีหลักเกณฑ์อย่างไร และเมื่อประกาศแล้วนายจ้างจะตกลงกับลูกจ้างให้หยุดวันอื่นชดเชยได้ หรือไม่ เพียงใด ?

คำตอบ นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไปต้องประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณี ให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติและให้ ประกาศ กำหนดจากวันหยุดราชการประจำปี วันหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และให้หยุดชดเชยในวันทำงานถัดไป หากตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้างตาม
ม.29 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงานฯ

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ ลจ.ได้ทราบล่วงหน้าจะได้วางแผนในวันหยุดไปร่วมเฉลิมฉลองในวันสำคัญของชาติหรือศาสนาหรือ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นการส่ง เสริมอนุรักษ์ประเพณีสำคัญอีกทางหนึ่งด้วย และการกำหนดวันหยุด นายจ้างไม่จำต้องตกลงกับลจ.เพราะ เป็นหน้าที่ตามกฎหมายและไม่มีรูปแบบ แม้กรรมการผู้มีอำนาจของนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล จะไม่ได้ลงลายมือชื่อในประกาศก็
ไม่เป็นโมฆะ ฎีกาที่ 1850/2544

แต่ถ้านายจ้างประกาศให้ลูกจ้างหยุดแล้ว ต่อมาจะเปลี่ยนวันหยุดเป็นวันหยุดตามประเพณีอื่นที่ยังไม่ประกาศ ไม่อาจทำได้ เว้นแต่ลูกจ้างจะยินยอมเพราะถือว่าเป็นสภาพการจ้างตามกฎหมายแล้ว
เมื่อนายจ้างประกาศวันหยุดแล้วอาจตกลง กับลูกจ้างให้หยุดวันอื่นชดเชยหรือให้ลจ.ทำงานแต่จ่ายค่าทำงานในวันหยุดได้ หากลูกจ้างทำงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 ออกตาม ม.29 แห่ง พรบ.คุ้มครอง
แรงงานฯ เช่น งานในกิจการโรงแรม ร้านอาหาร สถานพยาบาล งานขนส่ง เป็นต้น

 (หากนายจ้างประกาศวันหยุดแล้วตาม ม.25 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทำงาน เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย หากลูกจ้างมาทำ นนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างตาม ม. 56(2) ในอัตราตาม ม.62 แต่หากไม่นายจ้างมิได้จัดให้หยุดตามประกาศหรือจัดให้หยุดน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดก็ต้องจ่ายค่าทำงานฯ ตาม ม.64)

หากนายจ้างไม่ได้ประกอบกิจการหรือเป็น งานตามกฎกระทรวงดังกล่าวฯ นายจ้างจะให้ลูกจ้างมาทำงานในวันหยุดตาม ประเพณีและให้หยุดวันอื่นทดแทน ไม่ได้ เช่น กิจการผลิตหรืองานผลิตชิ้นส่วนคอม พิวเตอร์  งานก่อสร้าง เป็นต้น

หากนายจ้างมีคำสั่งให้ลูกจ้างมาทำงานในวัน หยุดและให้ลูกจ้างไปหยุดวันอื่นชดเชย ย่อมเป็นคำสั่งไม่ชอบ เช่น ...

นายจ้างมีคำสั่งให้ลจ.มาทำงานวันที่ 7 เม.ย.ชึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีวันที่ 6(วันจักรี) เพื่อไปชดเชยวันที่ 12 เม.ย.ซึ่งเป็นวันทำงาน  การที่ลูกจ้างมาทำงานวันที่ 7 เม.ย.ครึ่งวัน (ชึ่งเป็นคุณแก่นายจ้าง) และครึ่งวันหลังไม่ทำงานก็ไม่ถือว่าลูกจ้างละทิ้งหน้าที่/เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งนจ.ที่ชอบด้วย กฎหมายและเป็นธรรมเพราะเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบ เทียบฎีกาที่ 4321-23/2548
อนึ่ง แม้กฎหมายมิได้กำหนดนจ.ไม่ส่ง ประกาศวันหยุดตามประเพณีให้พนักงานตรวจแรงงานก็ตาม แต่หากลูกจ้างหรือ สหภาพแรงงานเห็นว่า นจ.ประกาศวันหยุดไม่ชอบ จึงร้องเรียนให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบหรือพนักงานตรวจแรงงานไปตรวจพบเองและ
เห็นว่า นายจ้างประกาศฯไม่ชอบ  

เช่น นายจ้างประกาศน้อยกว่า 13 วัน หรือประกาศโดยไม่กำหนดจากวันหยุดราชการฯ ตาม ม.29 ว 2 เป็นต้น

พนักงานตรวจแรงงานก็มีอำนาจสั่งให้ นายจ้างประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตาม ม. 139(3) แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงานฯได้

ว่าแต่ปี 2564 ท่านหรือนายจ้างของท่านประกาศวัน หยุดตามประเพณีปี 2564 หรือยังครับ ?