ประกาศ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แนวทางในการเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ในสถานประกอบกิจการ

Post on 25 ธันวาคม 2563
by Area3
ฮิต: 631

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องแนวทางในการเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ในสถานประกอบกิจการ และแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ในสถานประกอบกิจการ สรพ. 6 จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบกิจการ ลูกจ้าง ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการหยุดยั้ง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว