การยื่นข้อเรียกร้องเพื่อให้นายจ้างจัดให้มีสภาพการจ้าง (เพิ่มขึ้นจากที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด)

Post on 25 พฤศจิกายน 2563
by Area3
ฮิต: 210

การยื่นข้อเรียกร้องเพื่อให้นายจ้างจัดให้มีสภาพการจ้าง (เพิ่มขึ้นจากที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด)
เช่น การให้จ่ายโบนัส ,ให้ขึ้นค่าจ้างประจำปี ,จ่ายสวัสดิการเบี้ยขยัน เป็นต้น

อนึ่ง นายจ้างเองก็ยื่นข้อเรียกร้องต่อลูกจ้างได้ เช่นกัน

กฎหมายแรงงานสัมพันธ์กำหนดสหภาพแรงงานยื่นแทนลูกจ้างแล้ว
ยังให้ลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้างได้ โดยการลงลายมือชื่ออย่างน้อย 15%ของลูกจ้างทั้งหมด และตั้งตัวแทนไปเจรจากับนายจ้าง

โดยจำนวนรายชื่อดังกล่าวต้องครบตั้งแต่วันยื่นและครบตลอดเวลาจนไปถึงขั้นตอนทำข้อตกลง
หากไม่ครบแต่แรกหรือมีลูกจ้างถอนชื่อหรือลาออกไป ไม่ครบ 15 % ข้อเรียกร้องนั้นอาจจะต้องตกไปมาเริ่มต้นกันใหม่เทียบฎีกาที่ 2607-08/2527

 

FB : Narongrit Wannaso